שאלות ותשובות

הכוונה לפרויקט מגורים שבו כלל הדירות שבבעלות חברת Living מושכרות לטווח ארוך של 5 עד 10 שנים במחיר ידוע מראש לכל התקופה.

לא.
כל הדירות של Living בפרויקט מיועדות להשכרה לטווח ארוך של 5 עד 10 שנים.

חברת Living אחראית לתחזוקת הפרויקטים, ובכלל זה כל מערכות הבניין וכלל השטחים המשותפים. בכל פרויקט יימצא אב בית במשרה מלאה אשר ייתן מענה לכל נושא שיעלה מצד הדיירים בעניין תחזוקת הפרויקט.

לא.
ניתן להודיע 90 ימים לפני תום כל שנת שכירות על סיום ההתקשרות.
ההודעה תימסר בהתאם לאמור בהסכם השכירות.

לאחר תום תקופת השכירות המקסימלית, ההתקשרות בין הצדדים מסתיימת ולא ניתנת להארכה.

כן.
יש עלויות נוספות בהתאם לקבוע בהסכם השכירות כגון דמי ניהול, ארנונה, חשמל, גז וכו’.

לא, הדירות אינן למכירה.

על מנת להשכיר דירה בפרויקט נדרש להעמיד את הערבויות הבאות:

  1. שטר חוב בסכום של 6 חודשי שכירות, עליו יהיו חתומים גם שני ערבים שיהיו מקובלים על ידי החברה.
  2. תשלום פיקדון על סך שני חודשי שכירות + דמי ניהול שיוחזרו בתום תקופת השכירות כאמור בהסכם. הפיקדון יימסר כערבות בנקאית או הפקדת הסכום לחשבון החברה.
  3. צ’קים לפקודת רשויות החשמל, מים, עיריה וגז ללא הגבלת סכום ותאריך אשר יישמרו בידי החברה ויוחזרו בתום תקופת השכירות כאמור בחוזה.

השאלות ותשובות מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. ט.ל.ח.

בהצלחה!